CO ZNAJDZESZ W ZASOBACH:
Narzędzia do opracowania programów wsparcia dla dzieci ze SPE.
Ekomapa, Wywiad oparty na rutynach, diagnoza skriningowa.       V.21.03.2024
Jakie problemy ucznia w nauce matematyki mogą wskazywać na dyskalkulię?       V.05.03.2024
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.       V.15.12.2023
Trudne zachowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD.       V.12.11.2023
Zaburzenia modulacji sensorycznej a koncentracja uwagi.   V 23.11.2022
Organizacja i dokumentowanie procesu edukacyjnego uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną V.30.01.2022
Ocena efektywności realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Aktualne rozwiązania prawne i dokumentowanie.       V.12.05.2023
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - wprowadzenie.       V.15.03.2023
Nowe rozwiązania prawne dotyczące organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022 - 2023       V.07.03.2023
Diagnoza funkcjonalna i jej zastosowanie w edukacji włączającej       V.07.02.2023
Nowy specjalista w szkole – pedagog specjalny rola, zadania, kwalifikacje, dokumentacja, rozwiązania prawne.   V 18.10.2022
Kolejne materiały w opracowaniu
Wykorzystanie aplikacji – Flipgrid, Vocaroo, Friendly, Pszczółka, „przyjazne aplikacje" w edukacji uczniów ze SPE, w tym ze spektrum autyzmu. V29 .03.2022
[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/wp-content/uploads/2022/03/Wykorzystanie-aplikacji-–-Flipgrid-Vocaroo-Friendty.pdf” disablerightclick=”on” download=”off”]
Organizacja procesu edukacyjnego uczniów z Ukrainy w naszej klasie. V24.03.2022
[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/wp-content/uploads/2022/03/UUUUczniowie-z-Ukrainy.pdf” title=”Uczniowie z Ukrainy” download=”off”]
Dzieci z Ukrainy w naszej grupie przedszkolnej – adaptacja i formy wsparcia. V21.03.2022
[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/wp-content/uploads/2022/03/Dzieci-z-Ukrainy_przedszkole.pdf” toolbar=”bottom” title=”Dzieci z Ukrainy_przedszkole” download=”off”]
Dzieci z Ukrainy w naszej grupie przedszkolnej. Przydatne linki i materiały. V21.03.2022
[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/wp-content/uploads/2022/03/LINKI-I-MATERIALY-PRZYDATNE-ED.-PRZEDSZKOLNA.pdf” download=”off”]
Model „Edukacja dla wszystkich” – propozycje zmian w edukacji włączającej V.02.02.2022
[pdf-embedder url=”https://budujsukcesszkolny.pl/filmy/EDW.pdf” download=”off”]

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 12 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ

Dotykaj klawiszy dla kolejnych zadań – strona wybrana będzie oznaczona gwiazdką
lub
a sekcja paska postępu zmieni kolor na zielony

Po wybraniu preferencji dla minimalnej liczby zadań pojawi się możliwość przejścia do kolejnej części testu.

Korzystaj z tej opcji tylko w wyjątkowych okolicznościach. O sytuacji tej będziesz powiadomiona(y) specjalnym komunikatem
.

Jeśli to możliwe – wróć i uzupełnij brakujące dane. Poprawne wypełnienie testu zasygnlizuje znak

Wybierz przycisk DALEJ i przejdź do opisu kolejnej modalności.

UWAGA!
Dane niekompletne

Do poprawnego wypełnienia testu należy wprowadzić wyniki z 6 prób.

ZANIM KLIKNIESZ

uzupełnij wybory